Gebruiksvoorwaarden website

De bepalingen beschreven in onderstaande rubriek zijn van toepassing op alle bezoekers van onze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Alhoewel N-Allo zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert N-Allo niet dat alle informatie die de website bevat, adequaat, juist en volledig is.

N-Allo kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van de bedrijfswaarde van N-Allo. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en semestriële verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, merken en handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van N-Allo, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaandelijke toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Websites van derden

N-Allo kan op haar website links voorzien naar websites van derden. N-Allo is echter nooit verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, en kan niet gehouden worden tot het leveren van enige garantie met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden. N-Allo kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website.

Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank

Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zullen inzake bevoegd zijn.

Privacy

Uw persoonsgegevens worden door N-Allo C.V.B.A., Arianelaan 7, 1200 St-Lambrechts-Woluwe als verantwoordelijke voor de verwerking verzameld. N-Allo verbindt zich ertoe de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals herhaaldelijke malen gewijzigd, na te leven.

De verwerking van uw gegevens heeft als hoofddoel het beheer van onze potentiële en huidige klanten.

U kunt via deze website toegang verkrijgen tot uw gegevens of de rechtzetting ervan vragen door een brief te sturen, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart aan N-Allo. U heeft tevens steeds het recht om op dezelfde wijze verzet uit te oefenen tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden.