Gebruiksvoorwaarden website

De bepalingen beschreven in onderstaande rubriek zijn van toepassing op alle bezoekers van onze website en door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.

De draagwijdte van de informatie die de site bevat

Alhoewel N-Allo zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert N-Allo niet dat alle informatie die de website bevat, adequaat, juist en volledig is.

N-Allo kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld als gevolg van het gebruik van de informatie die op deze site voorkomt of van andere websites waarnaar wordt doorverwezen of als gevolg van de afwezigheid van een specifieke informatie.

De informatie die op deze site wordt verstrekt, is niet bedoeld om als basis te dienen voor de evaluatie van de bedrijfswaarde van N-Allo. De geïnteresseerde bezoeker zal, zo nodig, informatiebronnen naslaan die hiertoe door de wet worden voorzien, met name de jaarverslagen en semestriële verslagen die op eenvoudig verzoek beschikbaar zijn.

De bescherming van de intellectuele rechten op de site en zijn inhoud

Alle rechten over de inhoud en de architectuur van deze site, en met name -doch niet uitsluitend- over de foto’s, teksten, logo’s, slogans, merken en handelsnamen zijn voorbehouden. Ze worden beschermd door de nationale en internationale wetteksten en reglementaire teksten die elke bezoeker van de site noodzakelijkerwijs moet naleven.

Behoudens voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van N-Allo, is elke reproductie, verhuur, uitlening, radio-omroep of gebruik voor openbare uitvoering van deze site en de inhoud ervan, door om het even welk middel, verboden. Beperkte uittreksels van de inhoud van deze site mogen evenwel worden gebruikt zonder voorafgaandelijke toestemming, voor zover de bron uitdrukkelijk en duidelijk wordt vermeld. Deze publicatie mag in geen geval en op geen enkele wijze worden vergoed.

Websites van derden

N-Allo kan op haar website links voorzien naar websites van derden. N-Allo is echter nooit verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites, en kan niet gehouden worden tot het leveren van enige garantie met betrekking tot de diensten en producten die worden aangeboden door deze derden. N-Allo kan dan ook nooit aansprakelijk zijn voor enige schade die zou worden veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun website.

Toepasselijk Recht – Bevoegde Rechtbank

Deze voorwaarden en alle geschillen die zouden rijzen naar aanleiding van uw gebruik van deze website, zijn onderworpen aan het Belgische recht en enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zullen inzake bevoegd zijn.

Privacy

Deze policy is opgesteld om U te informeren dat N-Allo (N-Allo NV, Bourgetlaan 42 – C2, 1130 Brussel) de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verordening 2016/679) respecteert. Ze informeert U over welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we ze verzamelen en welke controle U hier kan op uitoefenen. N-Allo is verantwoordelijk voor deze gegevens en verwerkt deze als vertrouwelijke informatie.

Deze policy geldt voor iedere bezoeker van onze website.

U kan ons contacteren op DPO@n-allo.be voor alle vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Gegevens die we verzamelen

We verzamelen enkel gegevens die u aan ons levert zoals:

 • persoonsgegevens (uw naam);
 • contactgegevens (e-mail adres).

We maken op onze website ook gebruik van cookies. Dit wordt verder op deze pagina uitgebreid toegelicht.

Waarom we deze gegevens verwerken

We verwerken gegevens voor de volgende redenen:

 • om U via onze nieuwsbrief op de hoogte te houden van de recente ontwikkelingen;
 • om U te contacteren over de vraag die U ons via onze website overmaakt;
 • het beheer van onze website.

Gegevens die we delen

We delen uw persoonlijke gegevens niet met bedrijven, organisaties en individuen buiten N-Allo.

Wettelijke grond op basis waarvan we de gegevens verwerken

We verwerken uw gegevens enkel en alleen voor:

 • de uitoefening van een contract in een pre-contractuele context op uw vraag (bijvoorbeeld als U ons vraagt om een offerte op te stellen of om spontaan te solliciteren);
 • het behartigen van gerechtvaardigde belangen zoals bijvoorbeeld het versturen van onze nieuwsbrief waarop U zich kan inschrijven.

Hoelang bewaren we uw gegevens?

Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de reden waarvoor we ze verzamelen.

 • Nieuwsbrief: we bewaren uw gegevens 1 maand na uitschrijving voor statistische verwerking. Daarna worden ze automatisch verwijderd.
 • Contacteer ons: als U via de website vraagt om U te contacteren, dan bewaren we uw gegevens gedurende 1 maand voor statistische verwerking. Daarna worden ze automatisch verwijderd.

Uitoefenen van je rechten

Je beschikt over een aantal rechten die je kan uitoefenen:

 1. Het recht op inzage.
 2. Het recht op informatie.
 3. Het recht op vergetelheid.
 4. Recht op correctie en aanvulling.
 5. Recht op dataoverdracht.
 6. Recht op beperking van de gegevensverwerking.
 7. Recht op bezwaar tegen de gegevensverwerking.
 8. Recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering.

Je kan al deze rechten uitoefenen door een aanvraag in te dienen via de website https://www.engie-benelux-privacy.com/nl/ . De bovenvermelde rechten geven geen aanleiding tot aanvullende rechten buiten deze die in deze privacyverklaring of in de geldende wetgeving m.b.t. het beschermen van persoonlijke gegevens staan. Weet wel dat het uitoefenen van sommige van deze rechten mogelijk betekent dat N-Allo zijn contractuele verplichtingen niet meer kan nakomen.

Gebruik van cookies

N-Allo gebruikt cookies op haar website. Een cookie is een bestandje dat vanuit de server van de website op de harde schijf van uw computer terechtkomt wanneer je de website raadpleegt. N-Allo gebruikt enkel cookies om een optimale werking van de site te verzekeren.

Er wordt op deze website een cookie gebruikt om uw taalkeuze te registreren zodat u bij een later bezoek, deze website onmiddellijk in de door u gekozen taal te zien krijgt, alsook uw woonplaats. Bovendien verzamelt N-Allo informatie over de pagina’s die u raadpleegt en hoe u die raadpleegt. Deze laatste informatie wordt echter enkel verzameld voor puur statistische doelstellingen en om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. Zij laat in geen geval toe u te identificeren.